radio

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แผนการสอน จัดการเรียนรู้ รายวิชา อาเซียนศึกษา

*รหัสวิชา    2000-1504       วิชา   อาเซียนศึกษา        หน่วยกิต   1  หน่วยกิต
ระดับชั้น    ปวช.1  สาขาวิชา  ช่างอุตสาหกรรม  พานิชยการ และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขางาน    ช่างยนต์  ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  การบัญชี   คอมพิวเตอร์  การขาย  และ
                   การโรงแรม
เวลาเรียน   1  คาบ-ชั่วโมง/สัปดาห์       รวม   18   คาบ-ชั่วโมง/ภาคเรียน

จุดประสงค์รายวิชา
1.เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
3.เพื่อให้ตระหนักในความเป็นประชากรอาเซียน เพื่อการดำรงตน และการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก

พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเป็นสมรรถนะอาชีพ/สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ดำรงตนเป็นประชากรอาเซียนที่ดี

*ใช้ร่วมกับ,อ้างอิง : หนังสือเรียน อาเซียนศึกษา " พัชรากาญจน์ ศุภเกษมพัฒน์ และ คณะ
วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เรียนต่อ เทคโน อักษรพัทยา ปวช. ปวส. สายอาชีพ ภาคปกติ วันอาทิตย์

ศูนย์งานแนะแนว (เทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพ  จัดหางาน และ อาชีพ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เอ-เทค พัทยา)

สนใจ เรียนต่ออักษร งานแนะแนว วิทยาลัย สายอาชีพ  อาชีวะ เส้นทาง จบง่าย ได้งานทำ ในพัทยา เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ทุกปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี อักษรพัทยา  เอเทคพัทยา ระดับ ปวช.-ปวส. กับหลักสูตรที่หลากหลาย ในระบบ,เทียบโอนความรู้ ประสบการณ์
และ ทวิภาคี

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
     - ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น- มัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. หรือ กศน.
     - ผู้ที่จบหลักสูตร เทียบเท่า,ไม่จำกัดเพศ-อายุ
     - ผู้ที่ทำงานประจำ เจ้าของกิจการ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ก็สามารถสมัครเรียนได้

สาขาวิชาที่เปิดสอน
     - ประเภท บริหารธุรกิจ (การบัญชี,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การตลาดและธุรกิจค้าปลีก)                    
     - ประเภท ช่างอุตสาหกรรม (ช่างยนต์,ไฟฟ้ากำลัง,ช่างอิเลคทรอนิคส์ และ เทคนิคคอมพิวเตอร์)
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (การโรงแรม)

วันและเวลาเรียน
     - เรียนภาคปกติ จันทร์-ศุกร์  
     - เรียนระบบชั้นเรียนหรือ เฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว
     - จัดสอบตามภาคเรียน อย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 เทอม

ค่าใช้จ่าย
     - ค่าแรกเข้า ......... บาท
     - สามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้,ตามกำหนด  

สวัสดิการนักศึกษา
     - ฟรี เครื่องแบบนักศึกษา (ปวช.)
     - ฟรี หนังสือเรียน ตามนโยบายรัฐบาล
     - เรียน ในห้องเรียนปรับอากาศ
     - เสริมทักษะภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน กับเครูจ้าของภาษาโดยตรง
     - บุตรข้าราชการ ฯ เบิกได้ ฯ
     

สนใจ สมัครเรียน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 038-300165 ต่อ  126 ห้อง แนะแนว