วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บทเรียนออนไลน์ สื่อนอกห้องเรียน อาเซียนศึกษา

ใบงาน ครั้งที่ 1  วิชา อาเซียนศึกษา (2000-1504)
เรื่อง กำเนิดอาเซียน
(คะแนน เต็ม............คะแนน)
ชื่อ-สกุล .............................................................................สาขา...........................................ห้อง........เลขที่..........
คำชี้แจง : จงเติมคำให้สมบูรณ์ โดยทำลงในเอกสารนี้
1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดขึ้นได้อย่างไร อธิบาย
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.จงบอกวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.  จงบอกลักษณะของสีแต่ละประเภท ของธงชาติอาเซียนให้สมบูรณ์................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.  อาเซียน+3 ได้แก่ ประเทศใดบ้าง..........................................................................................................................
 และ เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. .............................
5.  อธิบายคำว่า แตกต่างแต่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว หมายถึง ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.  อาเซียนเก่า ได้แก่.................................................................................................................................
                และ อาเซียนใหม่ ได้แก่ ..............................................................................................................................

................................................................................................................................................................................